صفحۀ اصلی » سیرۀ امیر » آیات نازل شده در شأن امیرالمؤمنین(علیه السلام)

 
     
 

برخی از آیات نازل شده در شأن امیرالمؤمنین(علیه السلام)

احزاب آیه 33 آل عمران آیات 60 و 61 مائده آیات 55 و 56
توبه آیه 19 بقره آیه 207 انسان آیات 7 و 9
بیّنه آیه 7 حاقّه آیه 12 نساء آیه 59
مائده آیه 3 مائده آیه 67 رعد آیه 7